NOW-update: NOW 3.0

De NOW-regeling is per 1 oktober 2020 verlengd. Ook is het sinds 7 oktober 2020 mogelijk de definitieve berekening van de NOW 1.0 aan te vragen. Hieronder hebben wij de belangrijkste vragen daarover beantwoord.

1. Q: Op welke periode ziet de NOW 3.0?
A: Per 1 oktober 2020 is de NOW 3.0 van kracht. De NOW 3.0 duurt langer dan de vorige regelingen, namelijk negen maanden. Die periode is opgedeeld in drie tranches van drie maanden:

  1. eerste tranche: oktober t/m december 2020;
  2. tweede tranche: januari t/m maart 2021;
  3. derde tranche: april t/m juni 2021.

2. Q: Wanneer kan ik mijn aanvraag voor de NOW 3.0 indienen?
A: De streefdatum voor de openstelling van de eerste tranche is 16 november 2020. De aanvraag daarvoor kan t/m 13 december 2020 worden ingediend. Voor de tweede tranche kan naar verwachting een aanvraag worden ingediend in de periode van 15 februari t/m 14 maart 2021 en voor de derde tranche naar verwachting in de periode van 17 mei t/m 13 juni 2021.

3. Q: Wanneer kom ik voor de NOW 3.0 in aanmerking en hoe hoog is de tegemoetkoming?
A: Een werkgever kan per tranche besluiten om wel of geen aanvraag voor de NOW 3.0 te doen. Ook als een werkgever de NOW 1.0 of 2.0 niet heeft aangevraagd, is het mogelijk om de NOW 3.0 aan te vragen.

Het vereiste omzetverlies gaat per tranche omhoog, terwijl de loonsubsidie per tranche omlaag gaat. Schematisch weergegeven:

  Minimaal omzetverlies Maximale loonsubsidie
Eerste tranche 20% 80%
Tweede tranche 30% 70%
Derde tranche 30% 60%

De hoogte van de loonsubsidie blijft – net als onder de NOW 1.0 en 2.0 – gekoppeld aan het percentage omzetverlies. Net als bij de NOW 1.0 en NOW 2.0 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de definitieve vaststelling de overige 20%. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke omzetverlies is geweest. Vervolgens kan een nabetaling of terugvordering van de loonsubsidie plaatsvinden.

4. Q: Hoe wordt de omzetdaling berekend?
A: Net als onder NOW 1.0 en NOW 2.0 wordt onder de NOW 3.0 de omzetdaling  bepaald door 25% van de jaaromzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van drie maanden. Die drie maanden moeten ‘in de tranche’ liggen. De startdatum van de periode moet altijd op de eerste dag van een kalendermaand liggen. Voor de eerste tranche, die loopt van oktober t/m december 2020, betekent dit dat de periode kan starten op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020.

Indien u als werkgever een aanvraag heeft ingediend voor NOW 2.0, dan dient de periode van omzetdaling aan te sluiten op de periode van omzetdaling waarvoor onder de NOW 2.0 subsidie is aangevraagd. Daarnaast blijft voor de bepaling van de omzetdaling bij ondernemingen die gestart zijn na 1 januari 2019 de bestaande referentieperiode gelden, te weten vanaf het moment dat de bedrijfsuitoefening is aangevangen tot en met februari 2020. Bij een overgang van onderneming na 1 januari 2019 is het nog steeds mogelijk de omzetbepaling voor startende ondernemingen te hanteren vanaf de overgangsdatum. Verder is in de NOW 3.0 geregeld dat voor de bepaling van de groepssamenstelling de samenstelling op 1 oktober 2020 bepalend is, dit was onder de NOW 2.0 de samenstelling op 1 juni 2020.

5. Q: Welke loonsom wordt op grond van de NOW 3.0 vergoed?
A: Onder de NOW 3.0 kan de werkgever een subsidie krijgen voor de loonsom in de eerste, en/of tweede, en/of derde tranche (zie hiervoor onder 1). Voor de berekening van de hoogte van de loonsom wordt onder de NOW 3.0 uitgegaan van de loonsom in referentiemaand juni 2020. Een belangrijk verschil met de NOW 1.0 en 2.0 is dat het maximaal te vergoeden loon per werknemer in de derde tranche wordt verlaagd naar het maximum dagloon (in plaats van tweemaal het maximaal dagloon). De loonsom wordt vervolgens verhoogd met een forfaitaire opslag van 40%, waarmee aanvullende loonkosten zoals vakantietoeslag, pensioen en werkgeverspremies kunnen worden gedekt.

6. Q: Kan ik het loon van mijn werknemers verlagen tijdens de NOW 3.0 en wat voor gevolgen heeft dit voor de subsidie?
A: Ja, maar voor loonsverlaging is wel instemming van de werknemers nodig. Anders dan onder  NOW 1.0 en NOW 2.0 heeft een daling van de loonsom niet meteen gevolgen voor de subsidie.

Tijdens de eerste tranche (oktober t/m december 2020) is het mogelijk om de loonsom met 10% te laten dalen. Tijdens de tweede tranche mag de loonsom dalen met 15% en in de derde tranche 20%. Als de loonsom meer daalt dan het vrijgestelde percentage, dan heeft de werkgever over dat deel geen recht op subsidie.

Rekenvoorbeeld NOW 3.0 eerste tranche:

De loonsom in juni 2020 (referentiemaand) is € 1.000.000 en het verwachte omzetverlies is 50%. Dat zou leiden tot een subsidie van € 1.680.000. De berekening is als volgt: 50 % omzetverlies x € 1.000.000 x 3 maanden x 1,4 (opslag werkgeverslasten) x 0.8 (percentage vergoeding van 80%) = € 1.680.000.

Uiteindelijk blijkt het loon in oktober t/m december 2020 € 2.300.000, oftewel  € 700.000 lager dan verwacht. De originele loonsom is in de eerste tranche voor 10% (10 % van € 3.000.000 = € 300.000) vrijgesteld van korting op de subsidie bij daling van de loonsom. Dit betekent dat de loonsom met € 400.000 teveel is gedaald. Voor die € 400.000 heeft de werkgever € 448.000 subsidie gekregen (€ 400.000 x 1,4 x 0.8). Daarom wordt de subsidie verlaagd met € 448.000.

7. Q: Geldt het bonus- en dividendverbod nog steeds?
A: Ja, op grond van het bonusverbod mag een werkgever over het jaar waarin hij subsidie op grond van de NOW 3.0 (of NOW 2.0) ontvangt geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders en geen bonus betalen aan de Raad van Bestuur, het bestuur en de directie. De werkgever mag daarnaast geen eigen aandelen inkopen. Het bonusverbod geldt alleen voor de werkgever die aanspraak maakt op een voorschot van € 100.000 of meer, of op een totaal subsidiebedrag van € 125.000 of meer. Het verbod geldt dan ook voor het eventuele groepshoofd/de moedermaatschappij.

Het verbod ziet op uitkeringen die betrekking hebben op het jaar waarin NOW 3.0 (of NOW 2.0) wordt ontvangen. Het bonus- en dividendverbod geldt ten aanzien van de eerste tranche van de NOW 3.0, dus voor het jaar 2020. In de tweede (jan t/m maart) en derde (april t/m juni) tranche geldt dit voor het jaar 2021. Het is niet toegestaan de uitkeringen ‘op te sparen’ en pas na dat jaar uit te keren. Als een werkgever het bonusverbod overtreedt, wordt de subsidie op nihil vastgesteld. Dat kan tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie gebeuren.

8. Q: Welke verplichtingen gelden voor scholing en werk-naar-werk?
A: Op werkgevers rust onder de NOW 3.0 net als onder de NOW 2.0 een scholingsverplichting. Werkgevers dienen bij de aanvraag van de NOW 3.0-subsidie te verklaren aan deze inspanningsverplichting te zullen voldoen. Werkgevers kunnen werknemers bijvoorbeeld stimuleren (vrijvallende) tijd voor (om)scholing te gebruiken en daarvoor middelen verschaffen, bijvoorbeeld via een Opleidings- & Ontwikkelfonds of gebruikmaken van het crisispakket “NL leert door”.

 Op de werkgever rust onder de NOW 3.0 ook een inspanningsverplichting om werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt (ongeacht de beëindigingsreden) van werk-naar-werk te begeleiden. Deze inspanningsverplichting geldt dus ook voor werknemers van wie de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet. De inspanningsverplichting start op het moment dat het voornemen bestaat  de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of niet voort te zetten. Naar verwachting zullen werkgevers bij de aanvraag van de NOW 3.0-subsidie moeten verklaren dat zij aan deze inspanningsverplichting voldoen.

De werkgever kan contact opnemen met de “UWV telefoon NOW” en informeren naar de mogelijkheden voor een werk-naar-werktraject. Bij een ontslagaanvraag bij het UWV om bedrijfseconomische redenen, is de werkgever zelfs verplicht om voorafgaand aan de indiening contact op te nemen met de UWV telefoon NOW om de mogelijkheden te bespreken. Als een werkgever dat niet doet, dan wordt de subsidie met 5% verlaagd. Ook als een werkgever een eigen werk naar werk traject heeft en een ontslagaanvraag indient bij het UWV, zal de werkgever (per loonheffingennummer en per tranche) contact moeten leggen met het UWV als zij een korting op de NOW-subsidie wil voorkomen.

Om te voldoen aan de inspanningsverplichting, kunnen werkgevers gebruik maken van een aanvullend sociaal pakket. Het aanvullend sociaal pakket richt zich op de ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk, opleiding en ontwikkeling en bestrijding van jeugdwerkloosheid. Hoe werkgevers gebruik kunnen maken van dit aanvullend sociaal pakket, is op dit moment nog niet bekend. Tot slot kan de werkgever samen met werknemersorganisaties bezien wat de mogelijkheden zijn voor werk-naar-werk.

9. Q: Mag ik reorganiseren onder de NOW 3.0? En wat voor gevolgen heeft dit voor de subsidie?
A: De subsidiekorting bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Dit biedt werkgevers de mogelijkheid om vanaf oktober 2020 te reorganiseren, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Ook is het mogelijk om de loonsom te laten dalen zonder directe gevolgen voor de subsidie (zie punt 6).

 Werkgevers zijn wel verplicht om – voordat zij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen indienen bij het UWV – contact op te nemen met de UWV telefoon NOW (zie hierover meer onder vraag 8). Bij de subsidievaststelling wordt getoetst of een werkgever aan deze verplichting, het contact opnemen met de UWV telefoon NOW, heeft voldaan. Zo niet, dan wordt de subsidie met 5% verlaagd.

10. Q: Kan ik al om vaststelling van de NOW 1.0 vragen?
A: Ja. Het is sinds 7 oktober jl. mogelijk om de definitieve berekening van de NOW-subsidie aan te vragen bij het UWV. U kunt de definitieve vaststelling (per loonheffingennummer) aanvragen via het aanvraagformulier op de website van het UWV. Het is mogelijk om tot en met 23 maart 2021 een aanvraag te doen. Als u een accountantsverklaring moet overleggen, dan heeft u langer de tijd:  tot en met 29 juni 2021. Indien u geen aanvraag voor een definitieve berekening doet, gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op tegemoetkoming en moet het volledige voorschot worden terugbetaald.

Zodra het UWV de aanvraag heeft ontvangen, berekent zij de definitieve tegemoetkoming. Dit gebeurt naar verwachting vanaf eind november 2020. De beschikking met betrekking tot de definitieve tegemoetkoming ontvangt u per brief uiterlijk binnen 52 weken na de aanvraag. Als u het niet eens bent met de inhoud daarvan kunt u uiteraard bezwaar- en eventueel beroep instellen.

Vragen en contact

Als u wilt overleggen over de NOW 3.0, of over een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure, dan zijn wij daarvoor uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Saar van Waegeningh (vanwaegeningh@bingh.com)

Anne Martine de Jong (dejong@bingh.com)

Elianne Vroege – Scheffers (vroege@bingh.com)

Jolijn van Maurik (vanmaurik@bingh.com)

Sanne van Dooijeweert (vandooijeweert@bingh.com)​