UPDATE: voorwaarden en uitvoering NOW-regeling

Op 31 maart heeft minister Koolmees de inhoud van de NOW-regeling bekendgemaakt. Hieronder geven we antwoord op de belangrijkste vragen daarover:

1. Wat is de NOW-regeling?

De NOW-regeling voorziet in een financiële tegemoetkoming voor werkgevers van wie de omzet gedurende 3 aaneengesloten maanden (de meetperiode) met tenminste 20% daalt door buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen (zoals: Corona/Covid-19). Die maanden moeten vallen in de periode van maart t/m juli 2020. De tegemoetkoming bestaat uit een subsidie voor de loonkosten in het tijdvak 1 maart t/m 31 mei 2020. De subsidie bedraagt maximaal 90% van die loonkosten naar rato van de omzetdaling. De werkgever dient daarvoor eerst een subsidieaanvraag in bij het UWV. Daarin maakt de werkgever een inschatting van de omzetdaling op basis van de reële omzetverwachting. Als de werkgever aan de NOW-voorwaarden voldoet, kent het UWV de subsidie toe. Vervolgens wordt 80% van de subsidie uitgekeerd in de vorm van een voorschot in maximaal 3 termijnen. De definitieve vaststelling van de NOW-subsidie gebeurt achteraf op basis van de daadwerkelijke omzetdaling en loonkosten. Daarna wordt het restant subsidiebedrag nabetaald, of het teveel betaalde teruggevorderd. Als na toekenning van de NOW-subsidie blijkt dat de werkgever niet voldoet aan de NOW-voorwaarden, dan kan de uitvoering worden opgeschort, of kan de NOW-subsidie zelfs worden ingetrokken.

De werkgever hoeft overigens niet aan te tonen dat de omzetdaling is veroorzaakt door de Corona-maatregelen. De NOW-subsidie is slechts beschikbaar voor werknemers die in Nederland premieplichtig zijn.

2. Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen om NOW-subsidie te ontvangen?

De onderneming van werkgever heeft in de periode van maart t/m juli 2020 in 3 opeenvolgende maanden een omzetdaling. Die omzetdaling moet tenminste 20% bedragen ten opzichte van het omzetgemiddelde in 2019. Het omzetgemiddelde over 2019 is gelijk aan de omzet over 2019 gedeeld door 4. Als de onderneming pas later in 2019 is gestart, geldt een afwijkende berekeningsmethode. Werkgevers kunnen ervoor kiezen de omzetdaling in 2020 te berekenen vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei, mits de meetperiode uit 3 aaneengesloten maanden bestaat. De NOW-subsidie heeft echter altijd betrekking op de loonkosten vanaf 1 maart t/m 31 mei 2020.

3. Vanaf welke datum kan een werkgever een aanvraag voor NOW-subsidie indienen?

Het UWV richt momenteel de processen in op de NOW-regeling. De streefdatum voor openstelling van de NOW-regeling is 6 april, maar op vrijdag 3 april a.s. wordt pas duidelijk of dat haalbaar is. De NOW-regeling zal in ieder geval openstaan van 14 april tot en met 31 mei 2020.

4. Hoe lang duurt het voordat het UWV op een aanvraag beslist? Wanneer en hoe wordt de NOW-subsidie vervolgens uitgekeerd?

De standaard beslistermijn voor subsidieaanvragen is van toepassing. Die bedraagt 13 weken. Het UWV streeft in de praktijk echter naar een beslissing binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Dan wordt ook het eerste voorschot betaald. De werkgever moet het UWV binnen 22 weken na de meetperiode (lees: na de laatste dag van de omzetdaling) verzoeken om definitieve vaststelling van de NOW-subsidie. Het UWV stelt de subsidie vervolgens binnen 24 weken na ontvangst van dat verzoek definitief vast op basis van de daadwerkelijke omzetdaling in het gekozen tijdvak en loonkosten in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020. Daarbij zal de werkgever in beginsel een accountantsverklaring moeten overleggen, tenzij hij van die verplichting is uitgesloten (de voorwaarden daarvoor volgen nog). Als de omzetdaling hoger was, dan kan de NOW-subsidie hoger worden vastgesteld en een volgt een nabetaling. Andersom kan echter ook: een terugvordering als de loonkosten en/of omzetdaling lager waren.

5. Hoe moet een NOW-aanvraag worden ingediend?

De werkgever doet per loonheffingennummer* een NOW-aanvraag via het formulier dat daarvoor op www.uwv.nl ter beschikking wordt gesteld. Daarin moet de werkgever de volgende informatie opgeven:

–          de procentuele verwachte omzetdaling;

–          de aaneengesloten driemaandsperiode waarover die omzetdaling wordt verwacht;

–          het loonheffingennummer;

–          het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;

–          als de werkgever al een WTV-aanvraag had ingediend, moet ook het dossiernummer daarvan worden vermeld.

* Per loonheffingennummer kan een aanvraag worden gedaan. Een tweede aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

6. Hoe wordt omzetvermindering berekend in concernverband?

Bij werkgevers in concernverband is de omzetdaling van de gehele groep de basis van de NOW-subsidie. Omzetdaling van buitenlandse dochters telt alleen mee als zij een Nederlands SV-loon hebben. De werkgevers vragen de NOW-subsidie allemaal individueel aan, maar geven dezelfde omzetdaling op voor alle loonheffingennummers die horen bij rechtspersonen of natuurlijke personen die onder de groep vallen.

7. Voor welke werknemers kan een werkgever NOW-subsidie aanvragen?

Alle werknemers vallen onder de NOW-regeling, mits zij in Nederland premieplichtig zijn. Dus ook flexwerkers, zelfs als de werkgever daarvoor geen loonbetalingsplicht heeft. Werkgevers worden zelfs aangemoedigd het loon van flexwerkers door te betalen. Niet- verzekerde DGA’s en vrijwillig verzekerde werknemers vallen niet onder de NOW-regeling. Daardoor komt hun loon niet in aanmerking voor subsidie.

8. Welk loon wordt gecompenseerd?

De NOW-subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de SV-loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% daarvan. Als over januari 2020 geen loongegevens beschikbaar zijn, wordt teruggevallen op de loonaangifte van november 2019. Als die gegevens ook ontbreken wordt de NOW-subsidie geweigerd. Als het daadwerkelijk betaalde loon in de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 lager was, dan zal het verschil worden afgetrokken van de definitief vast te stellen subsidie. Als het loon echter hoger was, dan wordt in de definitieve subsidievaststelling uitgegaan van de SV-loonsom van januari 2020, of (bij het ontbreken daarvan) november 2019. De NOW-subsidie is echter gemaximeerd op € 9.538 per werknemer. Onder de NOW-subsidie vallen ook aanvullende lasten en kosten, zoals onder andere werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag. Omdat het niet haalbaar is die lasten en kosten op individueel niveau te berekenen, wordt daarvoor in de NOW-subsidie een forfaitaire opslag toegekend van 30%.

9. Kan een werkgever bedrijfseconomische ontslagen doorvoeren tijdens de NOW-subsidie?

Als een werkgever tijdens het tijdvak van de NOW-subsidie (maar na 18 maart jl.) een ontslagaanvraag indient op grond van bedrijfseconomische redenen indient en die aanvraag niet binnen 5 dagen intrekt, dan zal het UWV daarop beslissen. Ongeacht de uitkomst van de procedure zal het UWV 1,5 maal de loonsom van die werknemer waarvoor ontslag is aangevraagd over het tijdvak van 1 maart t/m 31 mei 2020 in mindering brengen op de subsidie. Oftewel: ontslag op bedrijfseconomische gronden is niet verboden, maar kost de werkgever geld. Voorgaande geldt conform de huidige NOW-regeling niet voor beëindigingen op grond van bedrijfseconomische redenen door middel van wederzijds goedvinden (VSO), het aflopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten en het ontslag in de proeftijd (omdat partijen wegens een gebrek aan werk geen invulling hebben kunnen geven aan de proeftijd).

10. Welke rol heeft de OR of PVT?

De NOW-regeling bepaalt dat de werkgever de OR of PVT moet informeren over de subsidieverlening. Daarbij moet de werkgever uitleggen hoe hij zich inspant om doorbetaling van de lonen te realiseren en werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. De NOW-regeling schrijft niet voor dat de OR of PVT moeten worden geïnformeerd over de aanvraag van de NOW-subsidie.

11. Welke gevolgen hebben een surseance of faillissement van werkgever voor de NOW-subsidie?

De subsidieverlening wordt geweigerd als een werkgever:

–          failliet is verklaard;

–          aan hem surséance van betaling is verleend;

–          ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard;

–          een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

Als nadat de subsidie is verleend blijkt dat een van voorgaande omstandigheden aan de orde is, kan de subsidieverlening worden ingetrokken en teruggevorderd.

12. Kan ik een verlenging van de NOW-subsidie aanvragen?

Daarover zal vóór 1 juni 2020 besloten worden, zodat deze eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei eindigt. Bij verlenging kunnen voor de tweede tranche nadere voorwaarden aan de regeling worden toegevoegd.

13. Wat kan een werkgever doen als hij het niet eens is met een besluit van het UWV?

De werkgever kan bezwaar, beroep en hoger beroep instellen tegen het besluit tot subsidieverlening (het voorschot) en het besluit tot subsidievaststelling (de definitieve afrekening).

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij u nog meer vragen spelen. Wij zijn uiteraard beschikbaar voor vragen en overleg.

Saar van Waegeningh (vanwaegeningh@bingh.com

Anne Martine de Jong (dejong@bingh.com)

Elianne Vroege – Scheffers (vroege@bingh.com)

Jolijn van Maurik (vanmaurik@bingh.com)