Algemene voorwaarden Bingh Advocaten

1. Algemeen

1.1.    De maatschap Bingh Advocaten te Amsterdam (“Bingh Advocaten”), KvK nr. 34366366, voert een advocatenkantoor.

1.2.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Bingh Advocaten voor en/of ten behoeve van haar opdrachtgevers (“cliënt(en)”), alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Onverminderd het bepaalde in art. 2.1 van deze algemene voorwaarden, kunnen ook de werknemers en maten van Bingh Advocaten (alsmede hun bestuurders) op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

1.3.   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.4.   Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Bij een geschil over de inhoud of strekking ervan is de Nederlandse versie bindend.

2. Opdrachten

2.1.   Iedere opdracht van de cliënt geldt als een opdracht alleen aan Bingh Advocaten. Niemand die bij de dienstverlening is betrokken, waaronder maten van Bingh Advocaten en hun bestuurders, werknemers en ingeschakelde derden, is uit dien hoofde persoonlijk jegens de cliënt gebonden of aansprakelijk. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn niet van toepassing.

2.2.   Bingh Advocaten kan zich voor rekening van de cliënt naar eigen inzicht laten bijstaan door derden (zoals deurwaarders, rol-/procesondersteuning, merk- en/of octrooigemachtigden en deskundigen), indien Bingh Advocaten dit in het belang van de cliënt acht. Bingh Advocaten mag namens de cliënt door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

2.3.   De uitvoering van iedere opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt en niet van derden. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien werkzaamheden met instemming van de cliënt en Bingh Advocaten mede voor of namens een andere (rechts)persoon worden uitgevoerd, staat de cliënt ervoor in dat deze derde met deze algemene voorwaarden heeft ingestemd.

3. Aansprakelijkheid

3.1.   Iedere aansprakelijkheid van Bingh Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval van toepassing is. Indien geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €50.000 of – indien het in rekening gebrachte honorarium in betreffende zaak hoger is – tot een maximumbedrag van €100.000.

3.2.   Bingh Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden.

3.3.   Iedere aanspraak op schadevergoeding van de cliënt vervalt, wanneer Bingh Advocaten niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

4. Honorarium en kosten

4.1.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium berekend door vermenigvuldiging van het aantal gewerkte uren met de door Bingh Advocaten vast te stellen uurtarieven. Op verzoek wordt van de geldende tarieven opgave gedaan. Voor algemene kantoorkosten (waaronder kosten van telecommunicatie, kopiëren, porti) wordt een forfaitair bedrag van 5% van het honorarium in rekening gebracht. Het totaal wordt vermeerderd met BTW, indien van toepassing.

4.2.   Niet in het honorarium inbegrepen bijkomende kosten (zoals griffierechten, kosten van een (lokale) rol/procesondersteuning, deurwaarders, merk- en/of octrooigemachtigden of andere externe deskundigen, kosten van vervoer en verblijf e.d.) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

5. Betaling

5.1.   Iedere factuur van Bingh Advocaten dient 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties dienen meteen te worden voldaan. De geadresseerde van de factuur kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.

5.2.   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de cliënt steeds zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor betaling van de factuur.

5.3.   Indien een betaling niet tijdig of volledig wordt gedaan, is de cliënt zonder nadere ingebrekestelling een rente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd over het onbetaalde saldo. Bingh Advocaten kan dan alle werkzaamheden voor de cliënt per omgaande staken of opschorten zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

5.4.   Bingh Advocaten kan een voorschot verlangen en kan haar werkzaamheden opschorten zolang het voorschot niet is voldaan. Ontvangen voorschotten worden voor de cliënt gehouden en worden verrekend met de einddeclaratie.

5.5.   Indien Bingh Advocaten een vordering wegens het uitblijven van één of meer betalingen langs de in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden bedoelde weg incasseert, is de cliënt naast de hoofdsom en rente tevens een vergoeding verschuldigd voor alle in redelijkheid te maken buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van de verschuldigde hoofdsom, onverminderd de alsdan in of buiten rechte verschuldigde proceskosten.

6. Intellectuele eigendom

6.1.   Alle rechten van intellectuele eigendom op door Bingh Advocaten te verstrekken documenten, bestanden en andere stukken berusten uitsluitend bij Bingh Advocaten of derden-rechthebbenden.

7. Geschillen en toepasselijk recht

7.1.   Op iedere rechtsverhouding tussen Bingh Advocaten en de cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2.   Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, tenzij dwingend Nederlands recht een andere bevoegde Nederlandse rechter aanwijst.

7.3.   Op klachten over de dienstverlening van Bingh Advocaten, haar werknemers en maten (en hun bestuurders) is van toepassing de Klachtenregeling Bingh Advocaten. Op verzoek wordt de Klachtenregeling Bingh Advocaten kosteloos toegezonden.