Klachtenregeling BINGH ADVOCATEN

Deze klachtenregeling is van toepassing op alle werkzaamheden van de maatschap Bingh Advocaten te Amsterdam (“Bingh Advocaten”), KvK nr. 34366366, voor en/of ten behoeve van haar opdrachtgevers (de “cliënt(en)”), ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Indien u als cliënt ontevreden bent over de dienstverlening van ons kantoor of van een van de advocaten (of een van de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen), verzoeken wij u dit mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan ons kantoor bij de klachtenfunctionaris, advocaat-partner mevrouw mr. S. van Waegeningh (vanwaegeningh@bingh.com). Bij ontstentenis van mr. S. van Waegeningh fungeert als vervangend klachtenfunctionaris advocaat-partner de heer mr. L. Bakers (bakers@bingh.com).

De ingediende klacht wordt op de volgende wijze behandeld:

  1. De advocaat op wie de klacht betrekking heeft wordt zo spoedig mogelijk van de klacht in kennis gesteld.
  2. De klachtenfunctionaris neemt de klacht in behandeling. Vervolgens neemt de klachtenfunctionaris (telefonisch of schriftelijk) contact op met de cliënt die de klacht heeft ingediend en met de advocaat over wie de cliënt heeft geklaagd, in beide gevallen met het verzoek een (nadere) toelichting op de klacht te geven.
  3. Na inventarisatie van de verkregen informatie en toelichting(en) zal de klachtenfunctionaris binnen een maand na ontvangst van de klacht de cliënt en de advocaat over wie de cliënt heeft geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
  4. Bij afwijking van de termijn bedoeld onder 3 zal de klachtenfunctionaris daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan de cliënt en degene over wie de cliënt heeft geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
  5. Voor behandeling van de klacht is de cliënt geen kosten verschuldigd.